Проекти

Проект "Детски градини" <
Проект "Яслени групи" <
Проект "Начално училище" <
Проект "Висше образование" <
Проект "Учители за многоезична и многоетническа Европа" <
Проект "Подпомагане интеграцията на ромите" <
Проект "Помощни училища" <
Проект "Образователни модели" <
Проект "Община - образователен модел" <
Проект "Деца със специални   
образователни потребности"
<
Проект "Училищни настоятелства" <

Проект "Детски градини"

Програма "Стъпка по Стъпка" за детските градини е одобрена от МОН с писмо № 92-00-185 от 15.05.1995г.

В международната програма "Стъпка по Стъпка" България е включена от учебната 1994-1995 година със 7 детски градини и 14 групи. От 1999 година вече работят 57 детски градини с 306 групи, 612 учители, 7679 деца и техните семейства.
През 1999 година беше проведено изследване за ефективността на Програма "Стъпка по Стъпка" за детските градини в четири страни - България, Киргизстан, Румъния и Украйна от Центъра за Развитие на Образованието (Education Development Center, Inc., MA, USA) финансирано от Американската Агенция за Международно Развитие (USAID). Изводите са, че Програма "Стъпка по Стъпка" предлага равен достъп до качествено образование и стимулира демократичните процеси в образованието. При анализиране на данните е установено, че децата, обучавани по тази програма овладяват по-лесно учебния материал, развиват умения за правене на избор, лидерство, работа в малки и големи групи, решаване на конфликти, критическо и творческо мислене, инициативност, самоорганизиране.

Проект "Яслени групи"

От януари 1998 г. започна прилагането на Програмата в 13 яслени групи от 8 детски градини в градовете София, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Варна, Хасково. Медико-педагогическият персонал обхваща 41 души педагози, старши сестри и медицински сестри.

С това се затваря цикълът на приемственост в работата по Програмата с деца от яслена, предучилищна и начална училищна възраст.

Проект "Начално училище"

Програма "Стъпка по Стъпка" за началните училища е одобрена от МОН с писмо № 92-00-48 от 28.03.1997г.

Програма "Стъпка по Стъпка" за началното училище стартира в България през учебната 1997-1998 г. в 14 първи класа на 7 училища в страната ­ София, Бургас, Асеновград, Благоевград, Враца, Плевен и Русе. От септември 1999 година започна прилагането на Програмата в 32 училища от цялата страна с 82 първи, 83 втори, 31 трети и 15 четвърти класа. В тях се обучават 4694 деца.Учителите използват методиката на преподаване на Програма "Стъпка по Стъпка" и работят по задължителните за българската образователна система учебни планове и програми.

Проект "Висше образование"

В Програмата са включени три университета и два колежа съответно: Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", Бургаски свободен университет и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и педагогическите колежи във Враца и Плевен. В тях 25 преподаватели обучават студенти по Програмата, като използват интерактивни методи.

Практиката на студентите се провежда в образователните модели на Програмата.

Проект "Учители за многоезична и многоетническа Европа"

Тригодишният проект "Учители за многоезична и многоетническа Европа" по под-програма Коменски на програма Сократ акцентира върху езиковото и междукултурното образование в класове, включващи деца с различна етническа принадлежност. Той се реализира в партньорство от три страни - България (Фондация "Програма Стъпка по Стъпка"), координатор на проекта, Словакия (Фондация "Широко отворено училище") и Испания (Център за изследвания и обучение на учители).
Проектът има следните цели: Целевата група включва учители, които работят в многоетническа среда.
През първата година усилията ще бъдат насочени към проучване на съществуващите практики и изучаване на потребностите. Тогава ще се разработят и три модула за обучение - "Интерактивни методи на преподаване в многоетническа учебна среда", "Включване на семейството" и "Нови подходи в езиковото обучение", както и ще се изгради механизма за оценяване и мониторинг на проекта.
През втората година ще се проведат тренинги за учителите по трите модула, както и обучение за ефективно използване на информационните технологии. Работата през третата година ще е насочена към оценяване на проекта и разпространяване на резултатите.
Очакваните резултати от проекта са:

Проект "Подпомагане интеграцията на ромите"

Проект "Подпомагане интегрирането на ромите" е шестнадесетмесечен пилотен проект на Министерски съвет, който се администрира от Фондация "Програма Стъпка по Стъпка". Неговата цел е да даде възможност на ромските ученици за по-добър достъп до качествено образование в началните, средните и висшите училища, както и повече знания и умения на ромите да работят в публичната администрация и структурите на полицията. Дейностите по него са ориентирани към усъвършенстване работата на учителите при обучението на деца от малцинствен произход и създаване на положителни примери за интеграция на ромите, което е свързано с процеса на демократизиране на българското общество.

Проектът се финансира от програма ФАР и се наблюдава от Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет.

Проект "Помощни училища"

Проект "Помощни училища" е експериментален тригодишен проект, който се развива от 1999г. в четири страни - България, Унгария, Чехия и Словакия. Той е ориентиран към работа с деца от ромски произход, които учат в помощни училища и техните семейства. 133 деца са включени в проекта в България. Обучението в експерименталните и в другите класове, включени в проекта се осъществява по учебната програма за общообразователните училища, методиката на преподаване на програма "Стъпка по Стъпка" и се основава на принципите на образованието без предразсъдъци.

Развитието на децата от експерименталните класове (26 деца) се диагностицира чрез психолого-логопедично изследване. Резултатите от него след втората година показват, че 46,15% от тези деца са усвоили образователния минимум на общообразователното училище и могат да бъдат успешно интегрирани.

Резултатите до момента показват, че това е един много успешен образователен модел, който дава възможност за по-добро образование за ромските деца. Наред с това се откроява и необходимостта от повече проекти, насочени към интеграцията на деца от малцинствен произход в общообразователните училища, за да се избегне риска от отпадането им от училище, както и да се отговори на очакванията за изграждането на многоезична и многоетническа Европа.


Можете да се запознаете с доклада от изследването във формат MS Word:
На английски език
На български език

Проект "Образователни модели"

Във връзка с ефективността на работа по програмата са създадени 19 образователни модела в детските градини и 7 в училищата. Тяхната функция е да популяризират съвместно с ИО на МОН и общините Програма "Стъпка по Стъпка", като провеждат обучения за учители и директори от детски градини и училища в съответния регион. Образователните модели работят и в тясно сътрудничество с педагогически факултети по места с оглед включване на студенти и преподаватели в различни образователни дейности. Образователните модели имат сключени споразумения за съвместна работа със съответните ИО на МОН. Всеки образователен модел е модерно оборудван и разполага с необходимите условия за провеждане на обучение.

Проект "Община - образователен модел"

От лятото на 2000г. Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" и община Шумен развиват съвместен проект за обучение на педагогическите екипи на 15 детски градини и 10 училища от общината, желаещи да се запознаят с методологията на Програмата. Целта на проекта е превръщането на община Шумен в образователен модел по Програма "Стъпка по Стъпка", както и съвместното кандидатстване в образователни проекти.

Проект "Деца със специални образователни потребности"

Нов момент в развитието на Програма "Стъпка по Стъпка" е подготовката на учителите за работа с деца със специални образователни нужди. Ориентирането към този проблем бе провокирано от реалните потребности на педагогическата практика и необходимост от хуманно отношение към децата и техните семейства. Опитът и изследванията на работата с деца със специални образователни потребности недвусмислено подкрепят идеята, че включването им в детските градини и общообразователните училища, благоприятства тяхната социализация. Основните акценти в подготовката на учителите са:
  • проучване нуждите на децата и изготвяне на индивидуален план за работа;
  • индивидуален подход към семействата на деца със специални образователни потребности;
  • преодоляване на обществени предразсъдъци по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища
  • В детските градини и училищата от мрежата на Програма "Стъпка по Стъпка" се обучават 515 деца със специални образователни потребности.

    Проект "Училищни настоятелства"

    Чрез обучението на родители, директори и учители, Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" подпомогна изграждането на ефективни училищни настоятелства и регистрацията им като юридически лица. Това доведе до учредяването на Родителско-учителско-преподавателската асоциация (РУПА). Фондацията продължава подпомагането на училищните настоятелства и на РУПА с цел довеждането им до етап на самоиздръжка и поддържане на мрежата от детски градини и училища, работещи по Програма "Стъпка по Стъпка".

    Нагоре