Квалификационна дейност


Във връзка с основната дейност на Фондацията е разработен проект за квалификационна дейност, където са посочени основните тематични направления на обучение. Тези модули на обучение включват:
 • за директорите - работа в екип, оценяване качеството на работата в училището, самоиздръжка, включване на семейството;
 • за учителите - интерактивни методи на преподаване, тематично обучение, нови образователни технологии, организиране на учебната среда, ориентирана към детето, индивидуализация, наблюдение и оценяване развитието на децата, преодоляване на предразсъдъците, интегриране на деца със специални образователни потребности и деца от малцинствени групи;
 • за родителите - общуване, родителско участие, изграждане на ефективни училищни настоятелства и лобиране.
 • Съобразявайки се с тези тенденции и с цел осигуряване и поддържане високо качество на работата на педагогическите екипи по Програма "Стъпка по Стъпка", Фондацията е ориентирала своята квалификационна дейност по следните тематични направления:

  1. Интерактивни технологии в обучението
       1 Учителят - традиционалист и новатор
       2 Индивидуален подход към детето
       3 Организация на средата, ориентирана към детето
       4 Учене чрез игра
       5 Участие на семейството

  2. Индивидуален подход към детето
       1 Етапи на детското развитие
       2 Диагностика на детското развитие
       3 Индивидуално планиране на дейностите

  3. Организация на средата, ориентирана към детето
       1 Планиране на учебната програма
       2 Учебна среда. Центрове за дейност.

  4. Центрове за дейност
       1 Избор в центровете за дейност
       2 Работа в малки и големи групи
       3 Кооперативно учене

  5. Тематично обучение
       1 Интегративно и тематично обучение
       2 Планиране на учебната програма
       3 Стратегии за обучение

  6. Участие на семейството
       1 Проучване на семейството
       2 Индивидуален подход към семейството
       3 Форми на сътрудничество със семейството
       4 Семейството в класната стая. Доброволци.

  7. Общуване и комуникативни умения
       1 Общуването - социален и педагогически феномен
       2 Аспекти на общуването
       3 Компоненти на общуването. Бариери.

  8. Изграждане на екип
       1 Група и екип. Условия за изграждане на екип.
       2 Етапи в развитието на екипа
       3 Комуникация и сътрудничество. Лидерство.

  9. Управление на училището
       1 Педагогически екип - същност, условия за развитие.
          Планиране и контрол.
       2 Вземане на решение. Оценяване и самооценяване.
       3 Лобиране и набиране на средства

  10. Многокултурно образование
       1 Етнически общности
       2 Култура и сътрудничество
       3 Изграждане на междукултурна учебна програма

  11. Привличане на общността
       1 Изграждане на загрижена общност
       2 Изграждане на увереност в общността и промяна
       3 Умението да защитаваш

  12. Оценяване на учебно-възпитателния процес
       1 Социални и педагогически функции на оценяването
       2 Видове оценяване
       3 Портфолио на децата

  13. Деца със специални образователни потребности
       1 Индивидуален план за работа
       2 Приспособяване към средата
       3 Сътрудничество с децата и семействата

  14. Лидерски умения
       1 Профил на провокиращия лидер
       2 Постигане на съгласие
       3 Измерения на успеха

  15. Образование без предразсъдъци
       1 Предразсъдъци - видове и форми на проявление
       2 Учебно съдържание без предразсъдъци
       3 Творчески диалози с деца

  16. Приложни изследвания
       1 Аспекти на приложните изследвания
       2 Планиране на изследването
       3 Методи на приложните изследвания

  17. Оценяване качеството на образователния процес
       1 Стратегии за оценяване качеството
          на образователния процес
       2 Процес на самоизследване
       3 Наблюдение в класната стая

  До този момент по отделните тематични направления треньорските екипи на фондацията са обучели 25 преподаватели от ВУЗ, 440 студенти, 92 директори, 1520 учители, 45 медицински сестри и 107 родители от мрежата на Програмата. По линия на двустранно споразумение за съвместна дейност между Фондацията и Министерство на образованието и науката ( №599 от 18.11.1998г.) са обучени над 1000 учители и директори от училища и детски градини, желаещи да се запознаят с методологията на Програмата, както и старшите експерти по предучилищно възпитание и начално образование в ИО на МОН.
  Качеството на квалификационната дейност по Програмата се осигурява чрез система за мониторинг и оценка, която се осъществява от екипа на Фондацията, участниците в обученията, експерти от ИО на МОН и общините и самите треньори.

  Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" е издала
  методическа литература и помагала,
  които предоставя при обучението на участниците.


  Нагоре